Categories
Uncategorized

Durga chalisa in English text

Namo Namo Durge Sukh karani, Namo Namo ambe Dukh harani.

Nirakar hai jyoti tumhari, Tihun lok pheli ujayari.

Shashi lalat mukh mahavishala, Netra lal bhrikutee vikarala.

Roop Matu ko adhika suhave, Daras karat jan ati sukh pave.

Tum sansar shakti laya kina, Palan hetu anna dhan dina.

Annapurna hui jag pala, Tumhi adi sundari Bala.

Pralaya kala sab nashan hari, Tum gauri Shiv-Shankar pyari.

Shiv yogi tumhre guna gaven, Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.

Roop Saraswati ko tum dhara, De subuddhi rishi munina ubara.

Dharyo roop Narsimha ko amba, Pragat bhayin phar kar khamba.

Raksha kari Prahlaad bachayo, Hiranakush ko swarga pathayo.

Lakshmi roop dharo jag mahin, Shree Narayan anga samihahin.

Ksheer sindhu men karat vilasa, Daya Sindhu, deeje man asa.

Hingalaja men tumhin Bhavani, Mahima amit na jet bakhani.

Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari bagala sukhdata.